{name:"Cơ sở 1", address: "Tầng 3, Tháp B khu văn phòng, toà N04 UDIC Complex, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Cầu Giấy", phone:"0792103888", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d931.1496709007656!2d105.79963603552646!3d21.00871814828575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aca12481376d%3A0x7a5dab5f1536c13d!2sUDIC%20Complex!5e0!3m2!1sen!2s!4v1654614731835!5m2!1sen!2s"},{name:"Cơ sở 2", address: "Tầng S, Tòa nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội",city: "Hà Nội",district: "Thanh Xuân", phone:"0792103888", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8131823776484!2d105.82608541533179!3d21.000124494130183!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8782bbcff1%3A0x49a5c323f3341255!2zVHJ1bmcgVMOibSBUaMawxqFuZyBN4bqhaSBBUlRFTUlT!5e0!3m2!1sen!2s!4v1654615922609!5m2!1sen!2s"}